ضد زنگ اخرایی

یک ضدزنگ بر پایه اکسید آهن به رنگ قرمز تیره و مناسب برای در و پنجره