پرایمر سرنجی

یک ضدزنگ بر پایه اکسید سرب به رنگ نارنجی با مقاومت خوردگی مطلوب روی اسکلت‌های فلزی ، در و پنجره کاربرد دارد.