تاییدیه استاندارد 1333

تاییدیه استاندارد 1333 (اخذ بالاترین امتیاز آزمایشات)
در این تاییدیه نتیجه آزمون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص موم پرایمر مشروحاً طبق روش آزمون این موسسه با کد 1333 از لحاظ گرانروی، رنگ ظاهری، قابلیت انحنا، خواص قشر خشک، مقاومت در برابر خمش، آب، اسید، قلیا، کلر و نقطه اشتعال آزمایش شده و در همه موارد نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفته است.موم پرایمر ایندی در ایران تنها پرایمری است که موفق به دریافت این تاییدیه گردیده است .

keyboard_arrow_up