مقایسه با استاندارد BS

مقایسه با استاندارد B.S (برتری نسبت به نوع خارجی)
در این تاییدیه نتیجه آزمون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را که با روش آزمون بریتیش استاندارد (B.S) تست شده ملاحظه می‌فرمایید.                                                                                                         در ردیف یک مورد الف  PY95  غلیظ‌تر از حد مطلوب است و در ردیف یک مورد ب  نوع PB285 باز هم غلیظ‌تر از حد مطلوب می‌باشد. در ردیف دو مورد الف نقطه اشتعال در شرایط تست B.S 23 درجه قابل قبول بوده ولی PY95 تا 56 درجه تحمل نموده یعنی حدود دو برابر نوع خارجی.در ردیف 2 مورد ب PB285 تواناتر جلوه کرده و تا 74 درجه مقاومت نموده است. در ردیف 3 مورد الف درصد مواد فرار طبق شرایط تست B.S اگر تا 75% متواری شود مورد قبول است و نوع PY95 فقط 28% مواد متواری داشته است. در ردیف 3 مورد ب PB285 درصد مواد فرار کمتر هم شده و تا 20% تقلیل یافته است.

نتیجه آزمون فوق اینکه نوع ایرانی این محصول از نوع انگلیسی آن بسیار مرغوب‌تر است .

keyboard_arrow_up