مرکز الکتروشیمی دانشگاه تهران

تاییدیه مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران 

آزمایش آب آشامیدنی طبق استاندارد BS6920 بر روی موم‌پرایمر انجام گرفت و طبق جداول پیوست میزان آزادسازی موادمعدنی و آلی سمی بسیار کمتر از حد مجاز بوده و تاییدیه مبنی بر استفاده موم‌پرایمر در مخازن و لوله های انتقال آب آشامیدنی می‌باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up