تاییدیه مرکز تحقیقات وزارت مسکن

تاییدیه مرکز تحقیقات وزارت مسکن(ISAT)
آزمایش نفوذ آب در این مرکز روی دو عدد مکعب بتنی که در 28 روز بارور شده‌اند در اندازه‌های cm 10×10×10 به شرح زیر صورت گرفته است :
موم پرایمر PB285 ایندی روی یک مکعب در دو نوبت، قبل از اینکه نوبت اول خشک شود اجرا شده . از مکعب دوم به عنوان شاهد آزمایش استفاده گردیده. نمونه شاهد (بدون پوشش موم پرایمر) زیر دستگاه مخصوص در شرایط جذب آب قرار گرفته و در زمانبندی‌های مختلف مقدار جذب آب آن ثبت شده . در نمونه موم پرایمر خورده با همان فرایند آزمایش مشاهده می‌شود که بتن کاملاً واتر پروف شده و به هیچ عنوان جذب آب ندارد.

keyboard_arrow_up